واحد علوم وتحقیقات اردبیل

لیست دروس کارشناسی ارشد رشته حسابداری

ردیف

نام درس

تعدادواحد

نوع درس

پیش نیاز

ترم ارائه

نظری

عملی

جمع

م

تئوری حسابداری (1)

3

-

3

اختصاصی

-

 

2

تئوری حسابداری (2)

3

 

3

اختصاصی

ردیف 1-

 

3

حسابداری مدیریت

3

 

3

اختصاصی

-

 

4

حسابداری دولتی پیشرفته      

3

-

3

اختصاصی

-

 

5

حسابرسی پیشرفته

2

-

2

اختصاصی

-

 

6

مسائل جاری حسابداری

2

-

2

اختصاصی

-

 

7

تصمیم گیری درمسایل مالی

3

-

3

اختصاصی

-

 

8

بررسی موارد خاص درحسابداری

3

-

3

اختیاری

-

 

9

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

3

 

3

اختیاری

-

 

10

روش تحقیق

2

 

2

جبرانی الزامی

-

 

11

پایان نامه

-

-

6

اختصاصی

-

 

جمع

27

 

33

 

 

 

 

لیست دروس جبرانی

ردیف

نام درس

تعدادواحد

ملاحضات

نظری

عملی

جمع

1

وصایا حضرت امام

1

-

1

دانشجویانی که دردوره کارشناسی یا در دوره کاردانی این دروس را پاس نکرده اند باید در کارشناسی ارشد بگذرانند.

2

مبانی کامپیوتر

2

-

2

3

روش تحقیق

2

-

2

4

زبان تخصصی

2

-

2

-        لیسانسیه های غیرمرتبط: 3و4و5و6

 - لیسانسیه های مدیریت صنعتی:3و6

 -لیسانسیه های سایرمدیریت ها:3و5و6

5

اصول حسابداری (1)

3

-

3

6

اصول حسابداری صنعتی (1)

3

-

3

7

اصول حسابداری میانه (1)

3

-

3

 

واحد علوم وتحقیقات اردبیل

لیست دروس کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی

ردیف

نام درس

تعدادواحد

نوع درس

پیش نیاز

ترم ارائه

نظری

عملی

جمع

م

روانشناسی عمومی پیشرفته

3

 

3

اختصاصی

-

 

2

روانشناسی آماری پیشرفته

2

 

2

اختصاصی

-

 

3

روشهای تحقیقی در روانشناسی

2

1

3

اختصاصی

-

 

4

نظریه های شخصیت

2

 

2

اختصاصی

-

 

5

انگیزش وهیجان

2

-

2

اختصاصی

-

 

6

علم النفس دانشمندان اسلامی ومقایسه آن با روان شناسی

2

-

2

اختصاصی

-

 

7

روانشناسی یادگیری وتفکر

2

-

2

اختصاصی

-

 

8

روانشناسی تجربی

2

-

2

اختصاصی

-

 

9

پسیکو فیزیولوژی ونروپسیکولوژی

2

 

2

اختصاصی

-

 

10

مباحث جدید در آسیب شناسی روانی

2

 

2

اختصاصی

-

 

11

روانشناسی رشد پیشرفته

2-

-

2

اختصاصی

-

 

12

روانشناسی کودکان استثنایی

2

 

2

اختصاصی

-

 

13

پایان نامه

-

-

6

اختصاصی

-

 

جمع

25

1

32

 

 

 

 

لیست دروس جبرانی

ردیف

نام درس

تعدادواحد

ملاحضات

نظری

عملی

جمع

1

وصایا حضرت امام

1

-

1

دانشجویانی که دردوره کارشناسی یا در دوره کاردانی این دروس را پاس نکرده اند باید در کارشناسی ارشد بگذرانند.

2

مبانی کامپیوتر

2

-

2

3

روش تحقیق

2

-

2

4

بهداشت روانی

2

-

2

1- لیسانسیه های غیر مرتبط 4و5و6و7و8و9

 

2-  لیسانسیه های علوم تربیتی4و5و7و8

 

 

 

 

5

روان سنجی

2

-

2

6

کاربردکامپیوتردرتجزیه وتحلیل آماری

2

-

2

7

روانشناسی رشد

2

 

2

8

روانشناسی مشاوره وراهنمایی

2

 

2

9

آمار استنباطی

2

 

2

واحد علوم وتحقیقات اردبیل

لیست دروس کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی

ردیف

نام درس

 

تعدادواحد

نوع درس

پیش نیاز

ترم ارائه

نظری

عملی

جمع

1

زبان خارجی

2

 

2

اصلی

 

 

2

نظم فارسی  1 ( شاهنامه)

2

 

2

تخصص

 

 

3

نثرفارسی 1 (تاریخ بیهقی)

2

 

2

تخصص

 

 

4

عربی 1 (صرف ونحو)

2

 

2

تخصص

 

 

5

نظم فارسی 2 (ناصرخسرووسنائی)

2

 

2

تخصص

 

 

6

نثرفارسی 2 (تارخ جهانگشاومرزبان نامه)

2

-

2

تخصص

 

 

7

عربی 2 (نثرعربی)

2

-

2

تخصص

 

 

8

تحقیق دردستورزبان فارسی

2

-

2

تخصص

 

 

9

عربی 3 (نظم عربی)

2

 

2

تخصص

 

 

10

نظم فارسی 3 (خاقانی ونظامی)

2

 

2

تخصص

 

 

11

نظم فارسی 4 (مثنوی)

  -2

 

2

تخصص

 

 

12

نثرفارسی 4 (کشف المحجوب ورساله قشیریه)

2

 

2

تخصص

 

 

13

نظم فارسی 5 (گلشن راز)

2

-

2

انتخابی

 

 

14

پایان نامه

 

 

6

اصلی

 

 

جمع

26

 

32

 

 

 

 

لیست دروس جبرانی

ردیف

نام درس

تعدادواحد

ملاحضات

نظری

عملی

جمع

1

وصایا حضرت امام

1

-

1

دانشجویانی که دردوره کارشناسی یا در دوره کاردانی این دروس را پاس نکرده اند باید در کارشناسی ارشد بگذرانند.

2

مبانی کامپیوتر

2

-

2

3

روش تحقیق

2

-

2

4

حافظ

2

-

2

 

 

 

 

 

5

بدیع

2

-

2

6

عروض وقافیه

2

-

2

7

سبک شناسی

2

 

2

8

عربی(صرف ونحو)

    2

 

2

 

واحد علوم وتحقیقات اردبیل

لیست دروس کارشناسی ارشد رشته حقوق جزاوجرم شناسی

ردیف

نام درس

تعدادواحد

نوع درس

پیش نیاز

ترم ارائه

نظری

عملی

جمع

م

متون حقوقی به زبان خارجی

2

-

2

الزامی

-

 

2

حقوق جزای بین الملل

2

 

2

الزامی

-

 

3

متون فقه جزایی

3

 

3

الزامی

-

 

4

حقوق جزای اختصاصی 1

2

-

2

الزامی

-

 

5

حقوق جزای اختصاصی2

2

-

2

اختیاری

-

 

6

ایین دادرسی کیفری

2

-

2

الزامی

-

 

7

پزشکی قانونی

2

-

2

الزامی

-

 

8

جرم شناسی

2

-

2

الزامی

-

 

9

جامه شناسی جنایی

2

 

2

الزامی

-

 

10

سمینار

1

 

1

الزامی

-

 

11

پایان نامه

-

-

6

الزامی

-

 

12

تاریخ تحولات حقوق کیفری

2

 

2

اختیاری

-

 

13

حقوق جزای عمومی (1)

2

-

2

الزامی

-

 

14

مسولیت مدنی

2

 

2

اختیاری

 

 

15

ایات الاحکام

1

 

1

اختیاری

 

 

جمع

27

 

33

 

 

 

 

لیست دروس جبرانی

ردیف

نام درس

تعدادواحد

ملاحضات

نظری

عملی

جمع

1

وصایا حضرت امام

1

-

1

دانشجویانی که دردوره کارشناسی یا در دوره کاردانی این دروس را پاس نکرده اند باید در کارشناسی ارشد بگذرانند.

2

مبانی کامپیوتر

2

-

2

3

روش تحقیق

2

-

2

4

ایین دادرسی کیفری 1

2

-

2

-  برای دانشجویانی که لیسانس انها غیرمرتبط می باشد

 

-   دانشجویانی که لیسانس آنهافقه وحقوق اسلامی است فقط ادله اثبات را انتخاب نمایند

 

 

 

5

ایین دادرسی کیفری2

2

-

2

6

جرم شناسی

2

-

2

7

حقوق جزای اختصاصی1

2

 

2

8

حقوق جزای اختصاصی2

    2

 

2

9

حقوق جزای عمومی 2

    2

 

2

10

ادله اثبات دعوا

2

 

2

** درس ایات الاحکام درردیف 15 برای دانشجویانی است که باکمبود واحددرسی مواجه می باشند

واحد علوم وتحقیقات اردبیل

لیست دروس کارشناسی ارشد رشته مدیرت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک

ردیف

نام درس

تعدادواحد

نوع درس

پیش نیاز

ترم ارائه

نظری

عملی

جمع

م

مسایل جاری مدیریت اجرایی

2

-

2

اختصاصی

-

 

2

تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی

2

1

3

اختصاصی

-

 

3

مدیریت طرح های توسعه

2

 

2

اختصاصی

-

 

4

مدیریت سازمان های پیچیده

2

1-

3

اختصاصی

-

 

5

مدیریت تکنولوژی

2

-

2

اختصاصی

-

 

6

بازاریابی

2

-

2

اختصاصی

-

 

7*

برنامه ریزی استراتژیک

2

-

2

اختیاری

-

 

8*

تحلیلی ازاستراتژی های سازمانی موفق وناموفق

2

 

2

اختیاری

-

 

9*

مدیریت تحول واجرای برنامه های استراتژیک

3

 

3

اختیاری

-

 

10

حسابداری مدیریت

2

 

2

اختصاصی

-

 

11

بازرگانی بین المللی

2-

-

2

اختصاصی

-

 

12

مدیریت مالی واقتصادمدیریت

2

 

2

اختصاصی

-

 

13

پایان نامه

-

-

6

اختصاصی

-

 

جمع

25

2

33

 

 

 

 

لیست دروس جبرانی

ردیف

نام درس

تعدادواحد

ملاحضات

نظری

عملی

جمع

1

وصایا حضرت امام

1

-

1

دانشجویانی که دردوره کارشناسی یا در دوره کاردانی این دروس را پاس نکرده اند باید در کارشناسی ارشد بگذرانند.

2

مبانی کامپیوتر

2

-

2

3

روش تحقیق

2

-

2

4

مبانی سازمان مدیریت

3

-

3

دانشجویانی که لیسانس انهاغیرمرتبط است

5

مدیریت رفتارسازمانی

3

-

3

6

تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم

3

-

3

 

- دروس ردیف های7و8و9 که باعلامت ستاره مشخص گردیده است تعیین کننده گرایش بازاریابی وصادرات می باشد